آزمون زبان دانشجویان محترم مقطع دکتری

فارسی

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری

ابر اساس مصوبه جلسه 150 شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی قبل از گذراندن آزمون جامع ، ملزم به شرکت در آزمون زبان انگلیسی و کسب حدنصاب نمره قابل قبول به شرح ذیل می باشند

EPT-IAU با حداقل نمره قابل قبول 50
TOEFL(IBT)با حداقل نمره قابل قبول 65
TOEFL-PAPER BASEبا حداقل نمره قابل قبول 520
MCHE با حداقل نمره قابل قبول 65
TOLIMO با حداقل نمره قابل قبول 540
IELTS با حداقل نمره قابل قبول 6

Share