برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکترای دانشجویان مهندسی نرم افزار در استان سمنان

فارسی

برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم افزار با عنوان :

طراحی چهارچوبی برای انتخاب دیدگاه در پایگاه داده های تحلیلی بر پایه نظریه بازی ها

استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمدکریم سهرابی (دانشیار نرم افزار)

استاد مشاور : جناب آقای دکتر مرتضی درّی گیو (استادیار نرم افزار)

دانشجو : حسین ازگومی

Share