تغییر در ارائه دروس تربیت بدنی

فارسی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دوره های کاردانی و کارشناسی

بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی دروس تربیت بدنی، ورزش 1 ، ورزش 2، ورزش 3، تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه منبعد جایگزین دروس تربیت بدنی 1 و 2 با شرایط ذیل می شوند:

1ـ درس تربیت بدنی جایگزین درس تربیت بدنی 1.

2ـ درس ورزش 1 جایگزین درس تربیت بدنی 2.

3ـ درس تربیت بدنی ویژه و درس ورزش ویژه مختص دانشجویانی که دارای شرایط خاص (معلولیت جسمی، بیماریهای خاص و ...)هستند.

4ـ درس ورزش 2 و ورزش 3 اختیاری هستند و تحت شرایط خاص می توانند جایگزین دو واحد از دروس اختیاری شوند.

Share