قابل توجه دانشجویان آماده دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فارسی

آن دسته از دانشجویانی که بنا به نظر و تائید استاد راهنما آماده دفاع از پایان نامه هستند باید فرم مخصوص را از وب سایت دانشگاه تهیه و پس از تکمیل حداقل 3 روز قبل از تاریخ دفاع و در ساعات اداری به آقای خیرخواهان (رییس پژوهش دانشکده) تحویل نمایند. قابل ذکر است آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول 96-95 حداکثر 95/11/30 است..

Share